Rekomenduj producenta do strefy marek ArchiUp. Wypełnij ankietę »
Regulamin

Regulamin

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu ArchiUp.com („Serwis”) jest ProGrupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000415591, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781 („Administrator”/”ProGrupa”).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu w dowolnym momencie bez wskazania przyczyny.
 3.  

§ 2.Użytkowanie Serwisu ArchiUp.com

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki korzystania z serwisu ArchiUp.com, w szczególności oglądania, przeszukiwania, pobierania i dystrybuowania Zasobów, w tym Zasobów Produktowych i Aranżacji/Realizacji.
 2. „Zasoby” to dane w postaci cyfrowej, w szczególności Zasoby Produktowe, Aranżacje i Realizacje oraz wszelkie dane kontaktowe i inne zamieszczane przez Użytkowników w swoich profilach w Serwisie. Administrator nie jest odpowiedzialny za wszelkie Zasoby dostarczone przez Użytkowników Serwisu.
 3. „Zasoby Produktowe” definiuje się jako odrębne, trójwymiarowe lub dwuwymiarowe modele obiektów, w popularnych formatach plików, o unikalnym kształcie i wymiarach oraz pliki tekstur, materiałów, katalogi, rysunki, specyfikacje techniczne, broszury i inne informacje dotyczące produktów, stworzone, zaprojektowane, wykonane i udostępniane przez producenta lub inny podmiot powiązany (”Producent”)
 4. „Aranżacje/Realizacje” to projekty Użytkowników Serwisu.
 5. Warunkiem użytkowania Serwisu ArchiUp.com jest akceptacja Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza, iż użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i wyraża na nie zgodę. Publikując jakiekolwiek treści w Serwisie ArchiUp.com użytkownik oświadcza, że posiada do nich pełne prawa.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W takim przypadku na stronie pojawi się informacja o zmianach. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie.
 7. Zabrania się używania wszelkiego rodzaju botów, mechanizmów oraz sztucznego generowania statystyk w serwisie ArchiUp przez Użytkowników, które mogą wpływać na jego prawidłowe funkcjonowanie. 

§ 3. Konta użytkowników

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje indywidualne konto użytkownika.
 2. W Serwisie istnieją trzy kategorie kont, z innym rodzajem uprawnień: dla producentów, sklepów oraz usług.
 3. Użytkowanie konta Producenta lub Sklepu związane jest z opłatami określonymi według odrębnego Cennika.
 4. Każdy użytkownik zobowiązany jest do ochrony i nieudostępniania osobom trzecim swoich danych logowania do Serwisu ArchiUp.com i jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta. Administrator nie jest odpowiedzialny za żadne straty związane z nieautoryzowanym użyciem konta.
 5. Użytkownik rejestrując konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do obsługi Serwisu oraz w celach marketingowych przez Administratora i jego partnerów.

§ 4.Warunki użytkowania Zasobów Produktowych Serwisu

 1. Licencja udzielona użytkownikowi jest wieczysta, nieodwołalna, niewyłączna i nieodpłatna. Nie jest ona ograniczona terytorialnie. Użytkownik w ramach licencji ma prawo do pobierania, wykorzystywania, przystosowywania, publikowania, publicznego wystawiania i odtwarzania Zasobów Produktowych zamieszczonych w Serwisie ArchiUp.com dla celów wyszczególnionych poniżej.
 2. Powyższa licencja ograniczona jest do następujących zastosowań:
  a) Włączanie lub grupowanie Zasobów Produktowych w ramach większego projektu, pod warunkiem, iż projekt zawiera istotnie więcej treści niż oryginalny zasób.
  b) Dystrybucja Zasobów Produktowych udostępnionych w Serwisie w celach komercyjnych.
  c) Wykonanie rozsądnej ilości kopii Zasobów w powiązaniu z powyższymi regułami.
 3. Użytkownikowi nie jest udzielone prawo do Zasobów Produktowych, a jedynie licencja, która nie uprawnia w szczególności do:
  a) Usuwania lub modyfikacji jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich z Zasobów lub przypisywania sobie autorstwa Zasobów.
  b) Użytkowania Zasobów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu niezgodnym z przepisami prawa.
  c) Roszczenia sobie prawa do Zasobów udostępnionych w Serwisie przez innych Użytkowników.
  d) Sprzedawania, oferowania do sprzedaży lub dystrybuowania poszczególnych Zasobów, w przypadku kiedy użytkownik nie jest ich twórcą lub nie jest do takich działań upoważniony przez twórcę.
  e) Agregowania jakichkolwiek treści/Zasobów pobranych z Serwisu w celu redystrybucji.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na zapobieganie jakiemukolwiek nieautoryzowanemu kopiowaniu Zasobów i przestrzeganie jakichkolwiek instrukcji i ograniczeń w zakresie ich reprodukcji i użytkowania sprecyzowanych przez Administratora Serwisu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione przez Administratora lub stronę trzecią, które są wynikiem niezastosowania się do powyższych zasad przez Użytkownika. 

§ 5.Dystrybucja Zasobów poprzez Serwis ArchiUp.com

 1. Serwis ArchiUp.com umożliwia Użytkownikom dystrybucję Zasobów do użytkowników końcowych. Użytkownik dystrybuujący Zasoby Produktowe za pomocą Serwisu nazywany jest Producentem. Administrator nie odpowiada za Zasoby dostarczone przez Użytkowników.
 2. Akceptacja Zasobów Produktowych i Aranżacji/Realizacji: Administrator może wyznaczyć szczegółowe zasady dystrybucji Zasobów Produktowych i Aranżacji/ Realizacji za pośrednictwem Serwisu, może również wyznaczyć dodatkowe warunki dla poszczególnych Zasobów Produktowych lub Aranżacji/ Realizacji. Administrator ma prawo do odmowy zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Zasobów Produktowych lub Aranżacji/Realizacji bez podania przyczyny.
 3. Użytkownik może usunąć zamieszczone Zasoby w każdej chwili, pod warunkiem, że działanie to nie będzie miało wpływu na licencję udzieloną końcowym użytkownikom, którzy wcześniej pobrali dany Zasób z Serwisu.
 4. Wszystkie prawa do Zasobów, za wyjątkiem zastosowań wymienionych jako dozwolony użytek licencji, pozostają w posiadaniu Producenta.
 5. Przyznanie licencji
  a) Licencja dla Administratora: poprzez zamieszczenie, wyświetlenie bądź udostępnienie Zasobów w Serwisie, Użytkownik udziela firmie ProGrupa wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, wraz z prawem do sublicencjonowania (z zachowaniem wszystkich praw własności intelektualnej) do używania, tworzenia, sprzedaży, oferowania do sprzedaży,  pobierania, reprodukcji, przystosowywania, modyfikowania, publikowania, publicznego wystawiania i odtwarzania, tworzenia pochodnych utworów i dystrybucji Zasobów oraz pochodnych utworów. Celem tej licencji jest umożliwienie ProGrupie i jej partnerom udostępniania, wyświetlania, dystrybucji i promocji Serwisu oraz powiązanych usług, w tym dostarczania Zasobów użytkownikom tych usług.
  b) Licencja dla użytkowników końcowych:
  • poprzez zamieszczenie, wyświetlenie bądź udostępnienie Zasobów Produktowych w Serwisie, Użytkownik udziela użytkownikom końcowym wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do używania, pobierania, przystosowywania, modyfikowania, publikowania, publicznego wystawiania i odtwarzania Zasobów Produktowych oraz pochodnych utworów, uwzględniając, ale nie ograniczając do zamieszczonych powyżej dozwolonych zastosowań i ograniczeń.
  • poprzez zamieszczenie, wyświetlenie bądź udostępnienie Aranżacji/Realizacji w Serwisie, Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie jej w celach marketingowych przez ProGrupę i jej partnerów oraz przez Producentów, których produkty zostały oznaczone w danej Aranżacji/Realizacji.
 6. Wskazane prawa wynikające z licencji nie wygasają z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu przez Użytkownika. W każdym momencie możliwe jest zaprzestanie dystrybucji Zasobów poprzez usunięcie ich z Serwisu, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa udzielone na podstawie powyższych licencji.
 7. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa własności intelektualnej, włączając w to patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne, do dystrybuowanych Zasobów. Jeśli dane Zasoby zawierają elementy będące własnością osób trzecich, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że posiada prawa do dystrybuowania tych elementów. Użytkownik nie jest uprawniony do dystrybuowania Zasobów za pośrednictwem Serwisu, jeśli nie jest ich właścicielem  i/lub nie posiada wszystkich koniecznych praw lub pozwoleń od odpowiednich osób trzecich. 
 8. Przetwarzanie informacji zbiorczych o Użytkownikach: Administrator może gromadzić zagregowane informacje dotyczące użytkowania Serwisu oraz Zasobów (wyłączając jakiekolwiek informacje, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika) i może wykorzystywać zebrane w ten sposób dane do jakiegokolwiek celu, bez żadnych ograniczeń. Administrator może również swobodnie wykorzystywać, kopiować, ujawniać i rozpowszechniać wszelkie informacje zwrotne od Użytkowników, raporty błędów i sugestie, bez żadnych obowiązków czy też ograniczeń opartych o prawa własności intelektualnej lub podobnych.
 9. Ograniczona licencja na użytkowanie Serwisu ArchiUp.com i jego zawartości: jeśli w niniejszym regulaminie nie sprecyzowano inaczej wszelkie prawa i tytuły do zawartości Serwisu, włączając Zasoby Produktowe, należą do firmy ProGrupa, jej partnerów lub Producentów i mają do nich zastosowanie zapisy międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Nieautoryzowane użycie Serwisu, Zasobów lub zawartości Serwisu może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej. Zasoby Produktowe i Aranżacje dostępne w Serwisie są licencjonowane, nie sprzedawane.
  a) Użytkownik nie może:
  • Modyfikować zawartości Serwisu ani wykorzystywać w celu publicznego wystawiania, sprzedaży, wynajmu lub do jakiegokolwiek celu komercyjnego za wyjątkiem zastosowań jednoznacznie określonych w Regulaminie.
  • Dokonywać dekompilacji, inżynierii wstecznej lub demontażu treści Serwisu.
  • Usuwać lub modyfikować jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich lub innych informacji o charakterze prawnym
  • Redystrybuować lub transferować zawartości Serwisu do osób trzecich.

         b) Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu, jego zawartości lub Zasobów w celach bezprawnych lub niedozwolonych w świetle niniejszego Regulaminu („Niedozwolone użycie”). Jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z Niedozwolonym użyciem Serwisu, jego zawartości lub Zasobów.
        c) Niedozwolone użycie obejmuje między innymi:

  • Używanie Serwisu, jego zawartości lub Zasobów do rozpowszechniania lub przekazywania nieodpowiednich, zniesławiających, pornograficznych lub niezgodnych z prawem informacji, zdjęć lub treści; lub zniesławiania, nękania, prześladowania, grożenia lub w inny sposób naruszania praw innych osób.
  • Używanie Serwisu lub jego zawartości w taki sposób, aby ingerować w sposób nieuzasadniony w ich użytkowanie przez innych lub pomaganie innym osobom w uzyskaniu dostępu, zmianie lub ingerowaniu w komunikację i/lub informacje innych Użytkowników.
  • Rejestrowanie fałszywych kont użytkownika lub nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika.
  • Przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek Zasobów lub jakichkolwiek informacji, zdjęć lub innych treści strony, w tym plików zawierających tekst, obrazy, fotografie, oprogramowanie lub inne treści należące do innych osób, w jakikolwiek sposób, który naruszałby prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, sekrety handlowe lub inne prawa własności innych osób.
  • Reklamowanie, oferowanie do sprzedaży lub kupna produktów lub użytkowania Serwisu, jego zawartości lub Zasobów dla celów promocyjnych, za wyjątkiem zastosowań wyraźnie dozwolonych przez Administratora.
  • Naruszenie jakichkolwiek zasad użytkowania Serwisu lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.
  • Wykorzystywanie w Serwisie w jakikolwiek sposób skryptów, automatów, botów, rozszerzeń przeglądarek i innych programów automatyzujących / udających rzeczywistego użytkownika. 
  • Podejmowanie jakichkolwiek działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Serwisu; lub przesyłanie plików, które zawierają wirusy, konie trojańskie, programy typu malware lub inne podobne oprogramowanie lub programów, które powodują uszkodzenia komputerów lub mienia innych osób.

       d) W przypadku podejrzenia Niedozwolonego użycia, Administrator może zawiesić Konto użytkownika lub zaprzestać świadczenia usług lub dostarczania Zasobów. W takim przypadku:

  • ProGrupa zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich dostępnych środków prawnych w odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości;
  • ProGrupa może rozwiązać niniejszą umowę, usunąć z Serwisu Zasoby dostarczone przez Użytkownika i/lub zawiesić bądź usunąć Konto użytkownika;
  • Wszelkie zezwolenia i licencje udzielone Użytkownikowi na używanie i  dystrybucję Zasobów oraz na korzystanie z Serwisu i jego zawartości wygasają automatycznie.
  • Użytkownik musi natychmiast zaprzestać używania i usunąć wszelkie Zasoby bądź treści pobrane z Serwisu, włączając Aranżacje i własne projekty utworzone z wykorzystaniem pobranych Zasobów.

       e) ProGrupa ponadto zastrzega sobie prawo do usuwania zawartości Serwisu lub Zasobów lub zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, po wcześniejszym powiadomieniu lub bez niego; do cofnięcia autoryzacji do użytkowania jakichkolwiek usług lub zawartości Serwisu, do zresetowania hasła do konta Użytkownika oraz do usunięcia jednego lub więcej Kont użytkownika, dla dowolnego powodu lub bez powodu, w każdym momencie. ProGrupa nie ponosi odpowiedzialności za usuniętą zawartość Serwisu, Zasoby lub inne informacje.

     f) ProGrupa zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszelkich statystyk, liczników itp. ze względu na kontrolę zabronionego w serwisie wykorzystywania w jakikolwiek sposób skryptów, automatów, botów, rozszerzeń przeglądarek i innych programów automatyzujących / udających rzeczywistego użytkownika. 

    10. Użytkownik używa Serwisu na swoje własne ryzyko i odpowiedzialność. Mimo dochowania wszelkich starań Administrator nie gwarantuje, że:
       a) prezentowane treści nie zawierają błędów i uchybień, które jednak nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń,
       b) dostępne Zasoby są aktualne,
       c) serwis dostępny będzie zawsze, w dowolnym czasie i miejscu,
       d) wszelkie błędy i pomyłki zostaną usunięte,
       e) Serwis lub Zasoby nie zawierają wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

    11. Serwis, jego zawartość oraz Zasoby są dostarczone „tak jak są” i „w miarę dostępności”, ze wszystkimi wadami i bez jakichkolwiek gwarancji ze strony ProGrupy, zarówno wyrażonych bezpośrednio, jak i domniemanych, w tym gwarancji możliwości sprzedaży, odpowiedniej jakości, nienaruszania własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu.

    12. ProGrupa oraz jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z działania bądź zaniechania, zawinione lub niezawinione (w tym utratę zysków lub przychodów, przerwę w działalności gospodarczej, koszty towarów zamiennych, utratę lub uszkodzenie danych wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu i jego Zasobów, szkody wynikłe z wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie), nawet jeśli ProGrupa lub jej partnerzy zostali poinformowani o możliwości powstania takich szkód. W szczególności ProGrupa i jej partnerzy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niedostępności Serwisu, a Użytkownicy nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnych roszczeń w stosunku do Administratora Serwisu.

   13. Uwzględniając konieczne prace serwisowe i techniczne oraz aktualizację Serwisu, Administrator zakłada, że Serwis może być niedostępny przez maksymalnie 2 dni w ciągu miesiąca kalendarzowego. Administrator nie odpowiada za straty związane z brakiem dostępności Serwisu w sieci publicznej.
   a) Jeśli Serwis będzie pozostawał niedostępny w sposób ciągły dłużej niż 2 dni Użytkownicy posiadający wykupiony abonament dla producenta lub sklepu uprawnieni są do:

 • Przedłużenia okresu obowiązywania aktualnego abonamentu o okres, w którym Serwis pozostawał niedostępny dłużej niż 2 dni
  LUB
 • żądania zwrotu poniesionej opłaty abonamentowej w części proporcjonalnej do niedostępności Serwisu wykraczającej poza zakładany poziom.

    b) Obniżenie opłaty abonamentowej lub przedłużenie okresu obowiązywania abonamentu następuje na podstawie reklamacji w formie pisemnej złożonej osobiście lub przesłanej przez Użytkownika na adres Administratora.

    14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia pozostające poza jego kontrolą lub poza kontrolą jego partnerów, wynikających z działania siły wyższej, działań podmiotów rządowych, strajków, katastrof naturalnych lub awarii sieci telekomunikacyjnych, sieci i usług danych.

   15. Administrator nie gwarantuje, że zawartość Serwisu i Zasoby są dostępne lub zgodne z lokalnymi przepisami prawa w krajach innych niż Rzeczpospolita Polska. Korzystając z Serwisu Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność i jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

   16. Modele umieszczone w serwisie ArchiUp są własnością Producentów/Marek. ArchiUp nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione modele, ich wymiary czy rysunki techniczne. Publikowane produkty są treściami poglądowymi.