Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »

Elewacyjna farba silikonowo-silikatowa – Farba Fasadowa SiSi

Product details

Producer:
KOSBUD
Category:
Exterior Paint
http://kosbud.com.pl
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share

Product description

FARBA FASADOWA Si-Si to elewacyjna farba na bazie dyspersji, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i modyfikatorów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUDPROTECT. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewacyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (z wyjątkiem tynków silikonowych), tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykończenie powierzchni. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE

FARBA FASADOWA Si-Si przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewa­cyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (za wy­jątkiem tynków silikonowych), tynki cementowe i cemento­wo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nie przeznaczo­nych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykoń­czenie powierzchni.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, pędzel, wałek malarski, lub pisto­let malarski.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność. Luźnie i łuszczące się warstwy bezwzględnie usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować. Ściany porosłe pleśnią i grzybami oczyścić uży­wając środka bioaktywnego BIOLIT. Kredujące i piaskują­ce podłoże wzmocnić środkiem gruntującym GRUNLIT-U lub GRUNLIT-G. W celu wyrównania chłonności i barwy podłoża zaleca się gruntowanie silikonowo-silikatowym gruntem pod­kładowym GRUNLIT Si-Si w kolorze farby.

Przygotowanie produktu:

Fabrycznie przygotowaną farbę dokładnie wymieszać przed aplikacją. Za każdym razem sprawdzić opis koloru na wiadrze, datę produkcji i numer szarży produkcyjnej. Zaleca się stoso­wanie na jednej powierzchni ściany farby z tym samym nume­rem partii produkcyjnej. Farby o różnych oznaczeniach wymie­szać ze sobą w większym, czystym pojemniku, przed malowa­niem.

Aplikacja

Do aplikacji farby przystąpić po dokładnym wyschnięciu i wy­sezonowaniu (minimum 3 dni od pełnego związania). Farbę nanosić równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub narzę­dzia do natrysku, pracując bez przerw na całej wcześniej przy­gotowanej powierzchni. Kolejną warstwę farby nakładamy po minimum 6-8 godzinach od nałożenia warstwy poprzedniej. W okresach, gdzie wilgotność względna przekracza 65% czas wysychania może ulec wydłużeniu.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Prace wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotności względnej poniżej 75%. Nie na­leży nakładać farby na powierzchni silnie nasłonecznione. Do czasu pełnego wyschnięcia pomalowaną ścianę chronić przed opadami deszczu i spadkiem temperatury poniżej 0°C. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć. Nie do­puszcza się mieszania farby z innymi materiałami jak grunty, pigmenty i inne substancje oraz z podobnymi wyrobami in­nych producentów.

ZUŻYCIE

Około 0,20 – 0,35 kg/m²

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w suchym miejscu na paletach w orygi­nalnych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Otwarte opa­kowania należy szczelnie zamknąć. Zalecane zużycie – w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Resztki produktu należy prze­lać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte prze­chowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

OPAKOWANIA

Wiadra o pojemności 10 kg, 20 kg

Additional Resources

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.
 Catalogs

Catalogs

Files
app.product.media_content

Karta techniczna.pdf

833.11 KB

Katalog-produktów-KOSBUD-2023-ważny-od-26.05.2023.pdf

11.81 MB
 Certifications

Certifications

Files
app.product.media_content

Deklaracja Właściwości Użytkowych.pdf

232.36 KB

Atest higieniczny PZH.pdf

545.6 KB

Karta charekterystyki.pdf

323.32 KB

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.pdf

412.59 KB

Europejska aprobata techniczna.pdf

6.43 MB

See also

Where to buy?