Rekomenduj producenta do strefy marek ArchiUp.

Wypełnij ankietę »

Kosz okrągły MULTI o poj. 70 litrów

Kosz ulicz­ny okrą­gły MUL­TI o wys. 82 cm z wkła­dem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej — to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­no wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia. Ko­sze ulicz­ne wy­ko­ny­wa­ne są w dwu­na­stu ko­lo­rach kru­szyw żwi­rów i gry­sów w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go.

Opis serii

Na­sza ofer­ta sprze­da­ży w za­kre­sie e­le­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry­ obej­mu­je rów­nież sprze­daż ko­szy ulicz­nych i par­ko­wych, wy­stę­pu­ją­cych bar­dzo czę­sto w prze­strze­ni uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Ich naj­waż­niej­szym za­da­niem jest gro­ma­dze­nie od­pad­ków, ale w wie­lu przy­pad­kach ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na es­te­ty­kę kra­jo­bra­zu. Róż­ne ko­lo­ry i ro­dza­je kru­szy­wa, z któ­rych wy­ko­na­ne są na­sze ko­sze, do­sko­na­le kom­po­nu­ją się z prze­strze­nią par­ków, skwe­rów, dep­ta­ków. Z ko­lei róż­na po­jem­ność ko­szy (od 30 do 90 l) po­zwa­la wy­brać wiel­kość ko­sza w za­leż­no­ści od Pań­stwa ocze­ki­wań.

Pro­du­ku­je­my trwa­łe ko­sze be­to­no­we, wy­ko­na­ne z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów od­por­nych na dzia­ła­nie czyn­ni­ków at­mos­fe­rycz­nych i wy­róż­nia­ją­cych się zwięk­szo­ną wy­trzy­ma­ło­ścią na akty wan­da­li­zmu. Ko­sze mo­że­my wy­po­sa­żyć w do­dat­ko­we zam­ki unie­moż­li­wia­ją­ce wy­cią­gnię­cie wkła­du z ko­sza i dzię­ki temu sku­tecz­nie za­bez­pie­cza­ją­ce wkła­dy z bla­chy ocyn­ko­wa­nej przed kra­dzie­żą­.

Przedstawione poniżej materiały pochodzą od producenta. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami bądź dodatkowymi informacjami, których nie znalazłeś w serwisie prosimy o kontakt z producentem.

Zobacz również

 1. Kosz okrągły o poj. 90 litrów
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  5
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 2. Donica prostokątna Irmina
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  5
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 3. Kwietnik ramowy
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  20
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Projekty
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 4. Donica okrągła Magda
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  5
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Projekty
  2
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 5. Ogrodzenia modułowe
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  25
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Projekty
  5
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 6. Pokrywy słupków
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  25
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 7. Schody ażurowe jednobelkowe
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  10
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Projekty
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 8. Pokrywy cokołów
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  20
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 9. Schody typu parter półokrągłe
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  35
  Dostępne formaty
  dwg, max
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Projekty
  3
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf
 10. Kosz do segregacji Loara 1202
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  dwg, skp
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  1
  Dostępne formaty
  pdf
  Podgląd 3D
 11. K6
  Obiekty BIM/CAD
  Plików
  1
  Dostępne formaty
  dwg
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  1
  Dostępne formaty
  pdf
 12. Kosz Sekwana 0216
  Obrazy
  Zdjęcia produktu
  1
  Projekty
  2
  Zasoby dodatkowe
  Plików
  2
  Dostępne formaty
  pdf

Gdzie kupić?

 1. PARK 3000 Centr...
Last generated at 2018-11-21 07:33:41